เมนูหลัก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
0 - 1,000,000 บาท
ไม่กำหนดระยะเวลา
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี
1,000,001 - 3,000,000 บาท
กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.25 ต่อปี
3,000,001 - 5,000,000 บาท
กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อป

5,000,001 - 8,000,000 บาท
กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.75 ต่อปี

8,000,001 บาท ขึ้นไป
กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ 7.00 ต่อปี
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
แบบฟอร์มคำขอต่างๆ
         ขอถ่ายเอกสารสำเนา
   แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
บันทึกข้อความ _ฝาก ก.ส.ส
บันทึกข้อความ
บันทึกขอหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มใบลาออกจากสมาคม
แบบฟอร์มสงเคราะห์ศพ
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ย้ายสังกัด
แบบฟอร์ม ก.ส.ส
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือยินยอมต้นสังกัดหักเงิน
โอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ
หนังสือขอรับความช่วยเหลือในการประสบอุทกภัย
แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
แบบฟอร์มเงินกู้พิเศษ
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ
แบบฟอร์มเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน
เกี่ยวกับสมาชิก
ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด
ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ใบขอย้ายสังกัด
ใบขอเพิ่ม-ลด หุ้น และเงินงวดชำระหนี้
มีนาคม 2554
มษายน 2554
พฤษภาคม 2554
มิถุนายน 2554
กรกฎาคม 2554
สิงหาคม 2554
กันยายน 2554
ตารางการชำระหนี้เงินกู้สามัญ
(ส่งแบบธนาคาร)
 
ประเภทออมทรัพย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด
บัญชี 110-1-08501-0
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
บัญชี 250-2-13734-7
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
บัญชี 178-0-24816-5
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
บัญชี 155-2-11796-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
บัญชี 301-297440-5
ธนาคารออมสิน จำกัด
บัญชี 01-0501-20-144170-0
การโอนเงินทุกครั้ง เมื่อโอน
เงินแล้ว ขอความกรุณา โปรด
แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ
จำนวนที่โอน และวัตถุประสงค์
การโอน...แล้วแฟกซ์ใบนำ
ฝาก พร้อมระบุเลขทะเบียน
สมาชิก และชื่อของผู้โอนด้วย
หมายเลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด
62/1 ถนนพัฒนสัมพันธ์ ตำบล บางปรอก อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2581-6371, 02978-0480, 0-2978-0481  โทรสาร. 0-2581-2808