เมนูหลัก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
0 - 1,000,000 บาท
ไม่กำหนดระยะเวลา
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี
1,000,001 - 3,000,000 บาท
กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.25 ต่อปี
3,000,001 - 5,000,000 บาท
กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อป

5,000,001 - 8,000,000 บาท
กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.75 ต่อปี

8,000,001 บาท ขึ้นไป
กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ 7.00 ต่อปี
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
แบบฟอร์มคำขอต่างๆ
แบบฟอร์มเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ - ผู้ค้ำประกันเงินกู้สวัสดิการ
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ
แบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
สวัสดิการเงินกองทุนบำเหน็จสมาชิก
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด
ใบลาออกจากสมาชิก
โอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ
ใบขอย้ายสังกัด
ใบขอเพิ่ม-ลดหุ้น และเงินงวดชำระหนี้
ขอถ่ายเอกสารสำเนา
บันทึกขอหนังสือรับรอง
แบบขอผ่อนผัน-เกษียณก่อนกำหนด
หนังสือมอบอำนาจ
บันทึกข้อความ
หนังสือมอบอำนาจ-รับสวัสดิการ
แบบฟอร์มคำขอรับสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
หนังสือขอรับความช่วยเหลือในการประสบอุทกภัย
หนังสือขอรับความช่วยเหลือในการประสบภัยธรรมชาติ
แบบฟอร์มสวัสดิการ
แบบฟอร์มสงเคราะห์ศพ
แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
แบบฟอร์มเงินกู้พิเศษ-ขาด
แบบฟอร์มต่างๆของสมาคมฯ สสอค., สสชสอ.
ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด
ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ฉบับที่ 2 ปี 2559
ฉบับที่ 1 ปี 2559
ฉบับที่ 1 ปี 2558
เมษายน 2558
มกราคม 2558
ตารางการชำระหนี้เงินกู้สามัญ
(ส่งแบบธนาคาร)
 
ประเภทออมทรัพย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด
บัญชี 110-1-08501-0
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
บัญชี 250-2-13734-7
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
บัญชี 178-0-24816-5
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
บัญชี 155-2-11796-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
บัญชี 301-297440-5
ธนาคารออมสิน จำกัด
บัญชี 01-0501-20-144170-0
การโอนเงินทุกครั้ง เมื่อโอน
เงินแล้ว ขอความกรุณา โปรด
แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ
จำนวนที่โอน และวัตถุประสงค์
การโอน...แล้วแฟกซ์ใบนำ
ฝาก พร้อมระบุเลขทะเบียน
สมาชิก และชื่อของผู้โอนด้วย
หมายเลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด
62/1 ถนนพัฒนสัมพันธ์ ตำบล บางปรอก อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2581-6371, 02978-0480, 0-2978-0481  โทรสาร. 0-2581-2808