เมนูหลัก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
0 - 1,000,000 บาท
ไม่กำหนดระยะเวลา
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี
1,000,001 - 3,000,000 บาท
กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.25 ต่อปี
3,000,001 - 5,000,000 บาท
กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อป

5,000,001 - 8,000,000 บาท
กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.75 ต่อปี

8,000,001 บาท ขึ้นไป
กำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ 7.00 ต่อปี
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ประมวลภาพกิจกรรมสัมนาให้ความรู้ผู้แทนสมาชิกปี 2

ประมวลภาพอวยพรปีใหม่ปี 2558

่กลุ่มสหกรณ์ฯ"

"สถาบันการเงิน" "หน่วยงานราชการ"
ฉบับที่ 2 ปี 2559
ฉบับที่ 1 ปี 2559
ฉบับที่ 1 ปี 2558
เมษายน 2558
มกราคม 2558
 
ประเภทออมทรัพย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด
บัญชี 110-1-08501-0
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
บัญชี 250-2-13734-7
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
บัญชี 178-0-24816-5
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
บัญชี 155-2-11796-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
บัญชี 301-297440-5
ธนาคารออมสิน จำกัด
บัญชี 01-0501-20-144170-0

การโอนเงินทุกครั้ง เมื่อโอนเงินแล้ว ขอความกรุณา โปรด
แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบจำนวนที่โอน และวัตถุประสงค์การโอน แล้วแฟกซ์ใบนำฝาก พร้อมระบุเลขทะเบียน
สมาชิก และชื่อของผู้โอนด้วย

หมายเลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด
62/1 ถนนพัฒนสัมพันธ์ ตำบล บางปรอก อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2581-6371, 02978-0480, 0-2978-0481  โทรสาร. 0-2581-2808